Препарати за почистване на остатъци от циментови фугиращи смеси

 

Преди да се премине към фугиране на плочки с циментова фуга, отделните фуги трябва да се почистят от остатъци от лепило, прах или други наслоявания. По този начин се гарантира добрата адхезия на фугиращата смес към плочките и към основата.

След полагане на фугиращата смес плочките се почистват с влажна гъба, докато фугинът е още пресен. Ако не се отстранят идеално остатъците от прясно положената циментова фуга, в последствие ще срещнете трудности в почистването на плочките.

Обикновените почистващи препарати, подходящи за ежедневна употреба, не могат да отстранят засъхналата фугираща смес, а механичното ѝ изтъргване ще повреди повърхността на плочките и ще остави грозни видими драскотини.

 • Препаратите за почистване на остатъци от циментова фуга обикновено са на основата на органични и неорганични киселини (мравчена киселина, лимонена киселина, фосфорна киселина, сулфаминова киселина, хлориста киселина).
 • Заради съдържанието на органични киселини тези продукти се класифицират като токсични и корозионни (pH – <1). Предизвикват изгаряния. Неподходящи са за метални съдове или инструменти. За да се избегне опасността от разяждане на повърхността задължително се прави предварително тестуване. Почистването на фаянсови повърхности пък трябва да става много бързо и веднага да се измият обилно с вода, защото остават белезникави петна. При употреба в затворени помещения трябва да се осигури добра вентилация.
 • Преди всичко, ако повърхността е силно абсорбираща (cotto toscano, порьозни керамични плочки), тя трябва да бъде добре намокрена с вода преди обработка с киселинните продукти
 • Препаратите от този вид трябва да се съхраняват под ключ и далече от достъп на деца.
 • Годност: 18 месеца от датата на производство, ако се съхраняват в оригинални неразпечатани опаковки, при температури +5℃ и +35℃, защитени от измръзване и директна слънчева светлина.
 • При злополука или неразположение трябва незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покажете етикета при възможност.
 • Да не се вдишват изпаренията. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
 • След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. Да се носят подходящи облекло, ръкавици и защитни средства за очите/лицето.

 

Кратко описание на препарати за почистване на остатъци от циментови фугиращи смеси.

 

Препарати за почистване на остатъци от епоксидни фугиращи смеси

 

Това са специални почистващи препарати, обикновено под формата на гел, съдържащи смес от разтворители, които се използват за премахване на втвърдени остатъци от епоксидни фуги, от повърхността на плочките, образувани поради неправилно почистване на епоксидните фугиращи смеси при полагането им.

 

Начин на приложение: - препаратите за почистване на остатъци от епоксидни фуги се нанасят неразредени, с четка или маламашка, върху втвърдените остатъци от епоксидна фуга и се оставят да действат до размекване на замърсяванията. Това обикновено отнема между 1 и 8 часа, в зависимост от размера на замърсяванията. Не трябва да се оставя продуктът да изсъхне напълно. Накрая, остатъците се премахват с метална шпакла и цялата повърхност се изплаква с вода. При необходимост процедурата се повтаря. Задължително трябва да се избягва контактът на почистващите препарати с фугите на плочките, тъй като ще повлияят на епоксидната фугираща смес, вече поставена във фугите, по същия начин както на замърсяванията!

 

Забележки:

 

 • Повърхности и материали, които могат да се повлияят от разтворители (напр. пластмаси), трябва да се защитят от пряк контакт с този тип почистващи препарати
 • Преди използване на продуктите върху полирани плочки, мрамор или друг вид естествени камъни, се препоръчва да се направи проба, за да се определи тяхната съвместимост
 • Този вид материали са силно запалими. Не трябва да се пуши по време на работа с тях.
 • Да не се яде и пие, докато се работи с материалите от този вид
 • Помещенията да се проветряват по време на работа
   

pH: около 7,5

 

Температура на полагане: от +5°С до +35°С

 

Време за разграждане на замърсяванията: 1 – 8 часа

 

Срок на годност: 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки, на места защитени от високи температури и измръзване. 

 

Кратко описание на препарати за почистване на остатъци от епоксидни фугиращи смеси.