почистване на плочки след фугиране

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

безплатен оглед в област Стара Загора

Препарати за почистване на остатъци от циментови фугиращи смеси

 

Преди да се премине към фугиране на плочки с циментова фуга, отделните фуги трябва да се почистят от остатъци от лепило, прах или други наслоявания. По този начин се гарантира добрата адхезия на фугиращата смес към плочките и към основата.

След полагане на фугиращата смес плочките се почистват с влажна гъба, докато фугинът е още пресен. Ако не се отстранят идеално остатъците от прясно положената циментова фуга, в последствие ще срещнете трудности в почистването на плочките.

Обикновените почистващи препарати, подходящи за ежедневна употреба, не могат да отстранят засъхналата фугираща смес, а механичното ѝ изтъргване ще повреди повърхността на плочките и ще остави грозни видими драскотини.

  • Препаратите за почистване на остатъци от циментова фуга обикновено са на основата на органични и неорганични киселини (мравчена киселина, лимонена киселина, фосфорна киселина, сулфаминова киселина, хлориста киселина).
  • Заради съдържанието на органични киселини тези продукти се класифицират като токсични и корозионни (pH – <1). Предизвикват изгаряния. Неподходящи са за метални съдове или инструменти. За да се избегне опасността от разяждане на повърхността задължително се прави предварително тестуване. Почистването на фаянсови повърхности пък трябва да става много бързо и веднага да се измият обилно с вода, защото остават белезникави петна. При употреба в затворени помещения трябва да се осигури добра вентилация.
  • Преди всичко, ако повърхността е силно абсорбираща (cotto toscano, порьозни керамични плочки), тя трябва да бъде добре намокрена с вода преди обработка с киселинните продукти
  • Препаратите от този вид трябва да се съхраняват под ключ и далече от достъп на деца.
  • Годност: 18 месеца от датата на производство, ако се съхраняват в оригинални неразпечатани опаковки, при температури +5℃ и +35℃, защитени от измръзване и директна слънчева светлина.
  • При злополука или неразположение трябва незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покажете етикета при възможност.
  • Да не се вдишват изпаренията. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
  • След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. Да се носят подходящи облекло, ръкавици и защитни средства за очите/лицето.

 

Кратко описание на препарати за почистване на остатъци от циментови фугиращи смеси.