полагане на водонабъбващи ленти

  Оглед-безплатен

за област Стара Загора

 

 Изготвяне на индивидуална оферта-безплатно

безплатен оглед в област Стара Загора

Безплатен годишен преглед на положената от нас

 

хидроизолация  в рамките на гаранционния период

безплатен оглед в област Стара Загора
водонабъбваща лента
водонабъбващи ленти
водонабъбващи ленти
водонабъбващи ленти

Залагане на водонабъбващи бентонит - каучукови ленти 

Бентонит - каучуковите водонабъбващи ленти се изработват от специално преработена смес на бентонит и бутилов каучук. Те са с правоъгълно напречно сечение (19 мм/25 мм), деформируеми и следват плътно контура на конструкцията, върху която са положени. Педназначени са да предотвратяват филтрацията на вода през технологичните фуги в конструктивен бетон или стоманобетон при наличие на постоянно и прекъсващо/периодично хидростатично налягане, от едната или от двете страни.

При контакт с вода алкалният минерал монтморилонит (основен компонент на бентонита) я абсорбира и увеличава обема си, което води до набъбване на лентата и херметизиране на фугите. При изсъхване лентата отдава абсорбираната влага в бетона и възстановява първоначалния си обем. Процесът е обратим и може да се реализира практически неограничен брой пъти в рамките на експлоатационния период на конструкцията.

Бентонит – каучуковата водонабъбваща лента се прилага:

 • в хоризонтални или вертикални фуги в бетонови и стоманобетонови съоръжения като (фиг. 1):
 1. пречиствателни станции, резервоари и съоръжения за питейна вода;

 2. пречиствателни станции и съоръжения за канализационни води, в т.ч. септични, отпадни;

 3. фундаменти, надосновни стени и подове, асансьорни шахти в сгради и съоръжения;

 4. хидротехнически съоръжения;

 5. развлекателни басейни, фамилни басейни, басейни за спортни цели, басейни за медицински нужди, балнеологични басейни, аквапаркове (басейни с вълни, комплекс от басейни с пързалки и множество водни атракции), специализирани басейни и др.;

 6. атракционни съоръжения като водни фонтани

 • уплътняване на инсталационни отвори в конструкции, например при преминаване на водопроводни и/или канализационни тръби (фиг. 2)
 • уплътняване на фуги при монтаж на готови продукти от бетон и стоманобетон като (фиг. 3): 
 1. муфи на тръби от обикновен бетон, стоманобетон и бетон, армиран с влакна;

  фуги между елементи за ревизионни шахти;

 2. фуги в стени на канали;

 3. фуги между отделни сегменти в минното и тунелното строителство;

 4. фуги между сегментите на сглобяеми водостоци и канализационни колектори

 5. фуги в съоръжения за пречистване и съхранение на питейна вода;

 • уплътняване на шпунтови стени от стоманени профили (стоманени Н-образни колони)(фиг. 4)
водонабъбващи ленти

Технологична фуга се получава при полагане на пресен върху втвърден бетон

Обичайна практика при изпълнение на бетонови работи е бетонирането да се прекъсва за известно време на определен етап, така че при неговото подновяване се полага пластична бетонна смес върху втвърден бетон, т.е. се получава т.нар. технологична фуга (работна фуга).

Технологичните фуги са неизбежни при строителството на сгради и съоръжения. Най – често тяхното място е избрано предварително, например при връзката между хоризонтални и вертикални конструктивни елементи, но е възможно да се получат и нежелани фуги – при забавяне на темпа на бетониране или бързо втвърдяване на бетона при повишени температури.

Технологичните фуги са слабо място в конструкциите, затова по възможност местата им се избират в зони, където усилията в експлоатационно състояние имат относително неголеми стойности.

Този проблем стои с по-голяма острота при бетонови и/или стоманобетонови конструкции, работещи в условията на воден напор.

Водонабъбващата лента се полага по хоризонтални и вертикални фуги, при които няма относително движение от двете страни на фугата. Свойствата й се базират на способността на бентонитовите глини да увеличават обема си при навлажняване, дължащо се на наличие на хидрофилни групи в молекулярната структура на монтморилонита – основния минерал на бентонита. Влизайки в контакт с вода или водни разтвори на други вещества, лентата набъбва постепенно, увеличавайки първоначалния си обем над 450%, като набъбването е по – значително в алкална среда. По този начин лентата, която е относително мека и еластична, уплътнява и най – малките шупли и неравности в бетона от двете страни на фугата, като се превръща в надеждна механична преграда срещу проникването на вода, дори при високо хидростатично налягане.

С използването на бентонит – каучуковата водоспираща лента се постига:

 • активна защита срещу филтрация на вода, като лентата увеличава обема си над 450% спрямо първоначалния
 • уплътняване и на най – малките неравности;
 • възможност за компенсиране на деформации в конструкциите благодарение на високата деформативност;
 • предпазване на конструкцията от внезапно възникване на опасни напрежения благодарение на постепенното набъбване
 • дълготрайност – запазва първоначалната си форма след многократно набъбване и свиване;
 • добра химична устойчивост;
 • работа в широк температурен диапазон: температура на основата от -15°С до +50°С;
 • възможност за полагане върху леко влажна основа;
 • прилагане при нови и съществуващи конструкции;
 • надеждност – не може да се изтласка или отмие от работната фуга под действие на хидростатичното налягане за разлика от обикновения бентонит;
 • екологичност – на основа нетоксични продукти, а именно глина и каучук.
водонабъбващи ленти

Употребата на бентонит – каучуковата водонабъбваща лента е максимално опростена, бърза и сигурна, без връзки и заварки (запояване), както при традиционните PVC водоспиращи ленти (профили). За осигуряване на ефективна работа на лентата е необходимо да се спазват определени технологични правила, свързани с подготовката на основата, фиксирането на лентата в проектното й положение, осигуряване на минимално бетоново покритие, снаждане и др.

Обикновено монтажът на лентата се осъществява паралелно с кофражните работи на строителния обект, след като е излят бетона от едната страна на фугата и са приключили грижите за него, свързани с поддържането му във влажно състояние в началните срокове на втвърдяване.

Местата, където ще се полага лентата, трябва да бъдат сухи, гладки, предварително почистени от прах, петна от масла и други замърсявания (фиг. 7). Неравности по – големи от 5 мм се отстраняват по механичен начин. Налични празнини и каверни се запълват с подходящ ремонтен разтвор с несъсъхващ състав. Лентата не трябва да се прилага при наличие на постоянно течаща вода, застояла вода, както и при наличие на лед.

Бентонит – каучуковата лента се полага по средата на бетоновото сечение. След подготовката на основата лентата се закрепва със стоманени гвоздеи, поставени през 15 см – 30 см (фиг. 8) или с подходящо лепило. По този начин проектното положение на водонабъбващата лента се запазва по време на полагане на бетонната смес.

За осигуряване на ефективна работа лентата трябва да има плътен, непрекъснат контакт към бетона по цялата си повърхност!

Снаждането на лентата по дължина се осъществява чрез челно допиране или разминаване на около 5 см, като се внимава същата да се фиксира надеждно срещу разместване (фиг. 9).

При набъбването бентонит – каучуковата лента оказва значително налягане върху бетона. Поради това лентата се поставя във вътрешността на бетоновото сечение, като е необходимо да се осигури минимум 8 см бетоново покритие от двете й страни (фиг. 10). В противен случай съществува опасност от образуване на пукнатини и/или частично разрушаване на бетона.

Препоръчително е проектният клас на бетона по якост на натиск да не е по – нисък от С 16/20

Преминаващите през конструкциите водопроводни и/или канализационни тръби са критична зона по отношение на появата на течове, тъй като се нарушава целостта на конструкцията и хидроизолацията. В този случай около тръбата се оформя пръстен от бентонит – каучуковата лента, който се залепва за тръбата или се притяга плътно, като краищата му се фиксират един за друг с армировъчна тел (фиг. 11). С цел предотвратяване на изместване и повреда на лентата, особено при вертикален монтаж (фиг. 11), при последващо наливане на бетона е препоръчително при инсталирането на лентата да се използва защитна метална мрежа, с която се осигурява стабилно й закрепване към основата и се гарантира запазването на проектното й положение (фиг. 12).

водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента
водонабъбваща лента

Бентонит – каучуковата водонабъбваща лента трябва да се предпазва от навлажняване преди полагането на бетона, в противен случай се намалява нейното активно действие

Ако в случай на навлажняване, лентата видимо набъбне преди наливането на бетона, то тя трябва да се замени с нова!

WATERSTOP 1520 от "Isomat"

 

Набъбваща лента, изградена от натриев бентонит, вграден в матрица от нетъкана вулканизирана гума като свързващ агент. При контакт с вода увеличава обема си до 340%, като по този начин трайно запечатва и хидроизолира фугите.

WATERSTOP 1520 се използва в подземни конструкции за запечатване на вертикални и хоризонтални конструктивни фуги в бетонните елементи. Също така се използва за запечатване на конструктивни отвори (например при монтаж на тръби минаващи през бетонната стена и т.н.).

Цвят - зелен

Издръжливост на водно налягане: до 2 bar (20 м воден стълб)

Размери: 15 мм x 20 мм

водонабъбваща лента

HYDROBENT от "ESHA"

 

HYDROBENT е водоспираща лента на основата на бентонит и бутилов каучук, смесени в определено съотношение; Лентата е с правоъгълно напречно сечение (19 мм х 25 мм), деформируема и следва плътно контура на конструкцията, върху която е положена.

Предназначена е за предотвратяване на филтрация на вода или друг вид течности през технологични (работни) фуги в бетонови или стоманобетонови конструкции, чрез набъбване и херметизиране на фугите.

За осигуряване на ефективна работа, лентата трябва да има плътен, непрекъснат контакт към окръжаващия бетон по цялата си околна повърхност. Водоспиращата лента HYDROBENT не е предназначена за използване в отворени фуги, например в бетонови настилки. HYDROBENT се изработва от нетоксични материали, което я прави подходяща за прилагане в съоръжения за съхранение и транспорт, както на отпадни, така и на питейни води. Влизайки в контакт с вода или водни разтвори на други вещества, лентата набъбва постепенно, като увеличава първоначалния си обем до 200%.

Предимства:

 • активна защита, като се увеличава с над 200 % от първоначалния си обем;
 • висока деформативност и възможност за компенсиране на деформации в конструкциите;
 • постепенно набъбване и предпазване на конструкцията от възникване на опасни напрежения;
 • дълготрайност – запазва първоначалната си форма след многократно набъбване и свиване;
 • добра химична устойчивост;
 • широк температурен интервал – температура на основата от -15°С до +50°С;
 • икономически по-ефективна от традиционните PVC водоспиращи ленти;
 • може да се полага върху влажна основа;
 • прилагане при нови и съществуващи конструкции;
 • не може да се изтласка или отмие от работната фуга под действие на хидростатичното налягане, за разлика от обикновения бентонит;
 • на основа нетоксични продукти – глина и каучук
водонабъбваща лента

Quellmax от “Remmers”

 

Водоспираща, набъбваща бентонитова лента със специално покритие.

Предимства:

 • водоспираща при набъбване
 • специалното покритие не позволява предварително набъбване на лентата
 • с метална лайсна за лесна фиксация

Приложение:

 • За хидроизолация на бетонни връзки от проникваща вода, залага се в кофража преди бетониране.
 • Фуги (връзки) стена – плоча.
водонабъбваща лента

BENTOBAR + от “BeSealed”

 

Водонабъбващи каучуково – бентонитови ленти за уплътняване на конструктивни фуги в стоманобетонови конструкции.

Приложими са във всички видове конструкции, в които може да има позитивно или негативно водно налягане. При контакт с вода набъбват и защитават фугата до 6 бара водно налягане.

BENTOBAR + е разработен в два варианта за сладки /не агресивни/ и солени /агресивни/ води. Лентата за сладки води е в черен или зелен цвят, а тази за солени води в червен.

BENTOBAR + е със сечение 20/10 мм или 20/25 мм. и дължина на лентата 5 линейни метра

Като част от системата за закрепване на лентите към работната повърхност се предлагат и специални мрежести профили с дължина 1м1 и фиксиращo лепилo – флакон 290 ml.

водонабъбваща лента
водонабъбваща лента

КЬОСТЕР Набъбваща водоспираща лента от "Koster"

 

КЬОСТЕР Набъбващата водоспираща лента представлява водонабъбваща лента на основата на натриев бентонит с алкално активиращо се повърхностно покритие, което възпрепятства преждевременното набъбване на лентата на строителния обект. КЬОСТЕР Набъбващата лента се използва за спиране на водата в конструктивните фуги в бетона. Здравата лента просто се приковава върху съществуващото лице на фугата преди наливането на бетона. Всеки теч през фугата активира КЬОСТЕР Набъбващата лента. КЬОСТЕР Набъбващата лента се счупва по време на процеса на набъбване и пастата, която изтича в резултат на това запечатва трайно всички пукнатини и кухини.

Предимства:

 • Алкална активация - спира предварителното набъбване при контакт с водата
 • Трайна изолация на фугата след набъбване - запълва всички кухини и пукнатини в бетона
 • Незалепваща повърхност даже и при високи температури
 • Без умора на материала - подува се дори и след години
 • Разширение – до 500%
 • Размери - 20 мм х 25 мм
водонабъбваща лента

PC® Bentostrip от "Tradecc"

 

PC® BENTOSTRIP – самонабъбваща бентонитова лента (waterstop лента), която се използва за хидроизолиране на работни фуги в бетона. Съставена е от естествен натриев бентонит и бутилов каучук. Има ленти подходящи за сладка подпочвена вода - PC® BENTOSTRIP Т и такива които са подходящи за солена вода - PC® BENTOSTRIP S.
Бентонитовата waterstop лента има специално покритие, което предотвратява набъбването след полагането й и преди бетониране на елементите. Предимството на това покритие е, че то забавя процеса на първоначалното набъбване и запазва обема и формата й във фугата. Бентонит – каучуковата лента се разширява при контакт с вода до 500 % и изолира ефикасно при водно налягане от 3 Bar.

Tradecc предлага на своите клиенти и PC® BENTONET - армиращ профил, който дава възможност лентата да се полага във вертикална позиция или да се фиксира при изливането на бетона.

водонабъбваща лента

SwellTape от “Bostik”

 

Водoнабъбваща лента

Bostik SwellTape е самозалепваща, на основата на естествен натриев бентонит и модификатор, задържаща вода лента от ново поколение, която се разширява (набъбва) при контакт с вода.

Предимства:

 • Запълва всички пукнатини, пори и капилярни кухини при контакт с вода.
 • Осигурява отлична водонепропускливост, като прониква в бетона.
 • За активен натиск срещу вода в бетона.
 • Отлично съответствие с деформирани повърхности и фуги.
 • Издържа на водно налягане до 8 Bar

Приложение:

 • Във фундаменти, басейни, тунели, гаражи, водни резервоари и дренажи,
 • Във фугите на сглобяеми елементи,
 • В шахти,
 • В пречиствателни станции.
водонабъбваща лента

SikaSwell® В от "Sika"

 

SikaSwell® В е водонабъбваща лента на база бентонит – една от най – популярните традиционни технологии за набъбване и уплътняване. Лесно решение за уплътняване на конструктивни фуги – дългосрочен опит в световен мащаб

водонабъбваща лента

Набъбваща водоспираща лента от "WEBAC®"

 

WEBAC®  бентонит – каучуковата лента е водонабъбваща лента, която се използва за запечатване на конструктивните фуги в бетонна конструкция "in situ" при наличие на подпочвени или повърхностни води. Може да се използва и за уплътняване на отворите за минаващите през конструкцията тръби.

водонабъбваща лента

IDROSTOP B25 от “Mapei”

 
Водоспиращ профил от естествен натриев бентонит и полимери.
Idrostop B25 е водоспиращ продукт, състоящ се от смес от естествен натриев бентонит и полимери, които придават на продукта отлични свойства като компактност, гъвкавост и устойчивост по формула, разработена в собствените лаборатории за проучвания на MAPEI.
Набъбването на продукта става на място, контролирано, равномерно и постепенно без опасност от промяна на равновесието на сместа. Когато Idrostop B25 набъбне, което става при контакт с вода, той се приспособява отлично към необходимия обем и образува здраво уплътнение на структурната фуга. Idrostop B25 залепва отлично частични порести пукнатини, които се намират по бетонната конструкция. Профил 20х25мм

водонабъбваща лента
водонабъбващи ленти